Date statistice

Raion/municipiu Briceni
Localitate Berlinți
Denumireainstituţiei gimnaziulBerlinți
Tipulinstituţiei gimnaziu
Fondator/Autoritateaadministrativă ConsiliulraionalBriceni
Limbadeinstruire rusă
TipulPlanului-cadru 2.4        
Telefon 24764397
Adresa comunaBerlinți r-ulBriceni
E-mail gberlinti@mail.ru
Adresaweb http://gimnaziulberlinti.educ.md/
Nr. deschimburi 1
Tipuldeproprietate public
Formadeînvățământ dezi
Suprafațatotală (metripătrați) 2104,0
Nr. deblocuri/etaje 1 2
Nr. sălilor de clasă/ din ele utilizate 12 9
Capacitatea după proiect (nr. de locuri) 350
Bufet (da/nu)/ cantină (nr. de locuri) da 48
Punctmedical (metripătrați) 15,0
Teren pentru sport (metri pătrați)/ joacă (da/nu) 600,0 da
Sală de sport (nr./metri pătrați ) 1 108,0
Sală de festivități (da/nu) nu
Bibliotecă (metripătrați) 18,0
Manuale (nr.) 9011
Literaturăartistică (nr.) 3428
Sală de lectură (nr. de locuri/nr. de calculatoare)   0
Laborator de chimie (nr./ metri pătrați) 1 15,0
Laborator de fizică (nr./ metri pătrați) 0  
Laborator de biologie (nr./metri pătraţi) 0  
Alte laboratoare (nr./ metri pătraţi) 0  
Cabinet de informatică (nr./ nr. de stații) 1 4
Sală de calculatoare (nr./metri pătrați)    
Calculatoare (nr. pentruelevi/ elevi la 1 calculator) 4 3
Calculatoare (nr. pentru cadre didactice/nr. pentrumanageri) 1 1
Nr. de table interactive/proiectoare 0 0
Conectare la Internet ((da/nu)/nr. de calculatoareconectate) da 2
Asigurare cu transport (da/nu) nu
Sistem de aprovizionare cu apă (da/nu) da
Sistem de canalizare (da/nu) nu
Sistem de încălzire (da/nu) da
Bloc sanitarîn interior (da/nu) nu
Asigurareacondiţiilorpentrucopiii cu problemelocomotorii (da/nu) nu
Centru de resursepentrueducațiaincluzivă ((da/nu)/metripătrați) da  
Altecentre (nr./metripătrați)